Algemene voorwaarden

1. Voorschriften voor particuliere klanten

In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende definities begrepen:

 1. Stoffers & Koelewijn Reiniging: Vennootschap onder firma Stoffers & Koelewijn Reiniging, ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder het registratienummer 82643407. Handelsnaam: Clico Clean.
 2. Klant: degene die middels het aangaan van een overeenkomst aan heeft gegeven van de diensten van Stoffers & Koelewijn Reiniging gebruik te willen maken.
 3. Abonnement: de overeenkomst waarbij Stoffers & Koelewijn Reiniging de verplichting op zich heeft genomen om periodiek één of meerdere (afval)containers te reinigen en u de (half)jaarlijks een bepaald geldbedrag daarvoor te betalen.
 4. Abonnementsgeld: de periodieke vergoeding die u aan Stoffers & Koelewijn Reiniging dient te betalen voor de diensten die Stoffers & Koelewijn Reiniging verleent.
 5. Reinigingsbeurt: de door Stoffers & Koelewijn Reiniging geplande reiniging van een container op een specifieke dag.
2. Voorschriften voor de klant
 1. Nadat u een abonnement bent aangegaan met Stoffers & Koelewijn Reiniging plakken wij bij de eerste reiniging een sticker op de container. Indien de sticker niet goed zichtbaar blijft of verwijderd wordt door een andere partij dan ons, kunnen wij uw container(s) niet herkennen waardoor wij niet in staat zullen zijn om uw container(s) te reinigen. In dat geval vervalt uw recht op de betreffende reinigingsbeurt. Zijn uw stickers beschadigd of maakt u gebruik van een nieuwe container dan kunt u een nieuwe sticker aanvragen via ons contactformulier of per e-mail naar info@clico-clean.nl.
 2. Bij een verhuizing vragen wij u om dit zo snel mogelijk per e-mail (info@clico-clean.nl) te melden aan Stoffers & Koelewijn Reiniging. Doordat onze planning vaak al voor enkele weken is vastgesteld kan het zijn dat u een reiniging overslaat. We proberen hier uiteraard wel altijd in alle redelijkheid samen met de klant zo goed mogelijk mee om te gaan.
 3. Wanneer u verhuist naar een plaats waar Stoffers & Koelewijn Reiniging geen reinigingen aanbiedt vervalt de overeenkomst. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor restitutie van het niet verschuldigde deel van het abonnementsgeld volgens artikel 4.2 In deze gevallen verzoeken wij om dit per e-mail aan Stoffers & Koelewijn Reiniging te melden.
 4. De reiniging van de containers vindt niet op een vast tijdstip plaats. Stoffers & Koelewijn Reiniging reinigt dagelijks tot 19:00 uur. Tot die tijd dient u uw container aan de straatkant te laten staan. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw container zichtbaar en toegankelijk te plaatsen zodat wij voor de reiniging zorg kunnen dragen.
 5. Houdt u er rekening mee dat wij enkel lege containers kunnen reinigen en dat wij de containers niet legen. Indien uw container niet leeg is kunnen wij helaas deze niet reinigen. Ook vervuilde containers kunnen wij niet reinigen. Op basis van de milieuwetgeving mag u geen vet of bakolie, alsmede uitwerpselen van dieren (ook kattengrind behoort hiertoe)los in uw container werpen. Dit soort vervuilde containers mogen en kunnen wij helaas niet reinigen.
 6. Indien er sprake is van overmacht door vorst of een door het KNMI afgegeven weeralarm mogen en kunnen wij geen reinigingswerkzaamheden uitvoeren. Bij deze uitzonderlijke gevallen van overmacht vervalt de reiniging zonder restitutie.
3. Betalingen
 1. Met het aangaan van een overeenkomst met Stoffers & Koelewijn Reiniging, machtigt u en geeft u aldus toestemming aan Stoffers & Koelewijn Reiniging voor het automatisch afschrijven van het abonnementsgeld doormiddel van een automatische incasso van het bankrekeningnummer dat u aan Stoffers & Koelewijn Reiniging heeft opgegeven. Wijzigt uw bankrekeningnummer, dan dient u dat binnen 5 werkdagen aan Stoffers & Koelewijn Reiniging te melden. Doet u dat niet en kunnen wij daardoor het abonnementsgeld niet tijdig incasseren, dan kunnen wij administratiekosten bij u in rekening brengen. Deze kosten bedragen per mislukte automatische incasso €17,50.
 2. De afgesproken betalingstermijnen waarop de automatische incasso’s plaats vinden zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling bent u daarom van rechtswege in verzuim. Stoffers & Koelewijn Reiniging stelt u echter dan alsnog in de gelegenheid om binnen twee weken aan uw betalingsverplichting te voldoen. Na deze periode is Stoffers & Koelewijn Reiniging gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder mede begrepen de daadwerkelijk door Stoffers & Koelewijn Reiniging gemaakte proceskosten, in rekening te brengen. Voor iedere herinnering en/of aanmaning die wij aan u zouden moeten toezenden, brengen wij een extrabedrag van €17,50 als administratiekosten bij u in rekening.
 3. Indien u, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, in gebreke blijft en niet betaald is Stoffers & Koelewijn Reiniging gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen en kan Stoffers & Koelewijn Reiniging dit abonnement opzeggen.
 4. Stoffers & Koelewijn Reiniging is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven aan te passen. Indien er sprake is van een tariefsverhoging heeft u het recht om uw abonnement vanaf de datum waarop de prijswijziging inwerking treed op te zeggen.
4. Opzegging van de overeenkomst en de bedenktermijn
 1. Gerekend vanaf de datum waarop u het abonnement met Stoffers & Koelewijn Reiniging bent aangegaan heeft u het recht om binnen veertien dagen, zonder opgave van reden, het abonnement te beëindigen. Een voorwaarde om van deze niet-wettelijke, maar contractuele, bedenktermijn gebruik te kunnen maken is dat Stoffers & Koelewijn Reiniging in de tussenliggende periode geen gebruik heeft gemaakt van automatische incasso om het abonnementsgeld van uw bankrekening af te schrijven. Wanneer dat wel het geval is, dan vervalt uw recht om het abonnement tijdens de bedenktermijn op te zeggen.
 2. Een niet tijdens de bedenktermijn op een geldige wijze opgezegde abonnement is voor de duur van een (half)jaar. Na dit jaar wordt het abonnement stilzwijgend voortgezet voor wederom een (half)jaar, afhankelijk van uw abonnement.
 3. Een opzegging dient per email te geschiedden. De opzegging dient verstuurd te worden naar info@clico-clean.nl.
 4. Indien na de opzegging blijkt dat u niet betaald heeft voor de al geleverde diensten van Stoffers & Koelewijn Reiniging, dan blijft u betalingsverplichting daaromtrent bestaan en vervalt die dus niet vanwege de opzegging van het abonnement.
5. Aansprakelijkheid
 1. Uiteraard bieden wij onze diensten met uiterste zorg aan en doen wij er alles aan dat u, noch anderen enige schade lijden. Maar wanneer dat ondanks onze zorg wel het geval is, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de schade aan uw container welke u eventueel als gevolg van de uitvoering en/of levering van onze diensten zou lijden. U stelt Stoffers & Koelewijn Reiniging hierbij vrij van iedere vorm van vergoeding van enige schade.
 2. Voor zover Stoffers & Koelewijn Reiniging ondanks de bepaling zoals bedoeld in het vorige artikel door de rechter aansprakelijk zou worden gehouden voor enige vorm van schade, dan is de aansprakelijkheid van Stoffers & Koelewijn Reiniging beperkt tot de factuurwaarde van de geldende abonnementsperiode met een maximumperiode van het bedrag gelijk aan het abonnementsgeld voor de duur van één jaar.
6. Voorwaarden overige reinigingen
 1. Alle overige reinigingen waarop voorwaarden van toepassing zijn; dakkapel, dakgoot, terras, gevel, straatwerk, rolluik, overkapping, zonwering, overstekken, dakleer, ramen, zonnepanelen, kozijnen, dakpannen en andere gerelateerde reinigingen.
 2. Stoffers & Koelewijn Reiniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigendommen veroorzaakt door de reiniging.
 3. Voorafgaand aan de reiniging maakt Stoffers & Koelewijn Reiniging een offerte op met daarbij een vastgelegde prijs. Deze dient, tenzij anders door beide partijen besloten, binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald te worden. De prijs op de offerte is bindend.
 4. Bij meerwerk dan afgesproken op de offerte geeft Stoffers & Koelewijn Reiniging ter plaatse de meerprijs daarvan aan. Bij mondeling akkoord zal het meerwerk worden uitgevoerd en de meerprijs worden gefactureerd.
 5. Wanneer de klant niet tevreden is over de uitgevoerde werkzaamheden neemt hij/zij zo snel mogelijk (maximaal 3 werkdagen) contact op met Stoffers & Koelewijn Reiniging. Zij zullen dan, naar alle redelijkheid, waar nodig de werkzaamheden alsnog uitvoeren/herstellen/verbeteren.
7. Klachtenregeling
 1. Bent u niet tevreden of denkt u een vordering te hebben op Stoffers & Koelewijn Reiniging, dan kunt u een klacht indienen zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De klacht dient u per email bij ons in te dienen op het bij uw bekende emailadres.
 2. Uw klacht wordt binnen 14 dagen onderzocht en afgehandeld. Wanneer het zou blijken dat u terecht een klacht heeft ingediend, dan kunnen wij u enige vorm van compensatie aanbieden maar wij zijn niet verplicht daartoe. Wij kunnen ook volstaan met het gegrond verklaren van uw klacht.
 3. Het is een vereiste dat u ons eerst in de gelegenheid biedt om uw klacht intern te onderzoeken en het onderling met u op te lossen alvorens u rechtsmaatregelen jegens Stoffers & Koelewijn Reiniging start. Wanneer u direct tot het nemen van rechtsmaatregelen overgaat zonder dat u zich vooraf bij Stoffers & Koelewijn Reiniging heeft beklaagd, dan stemt u er mee in dat uw rechtsvordering of verzoek door de rechter niet-ontvankelijk verklaard moet worden. De proceskosten komen dan wel voor uw rekening.
8. Slotbepaling
 1. Voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de rechter nietig en/of niet bindend dan wel anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan hebben wij afgesproken dat alle overige bepalingen wel blijven gelden en de rechtsverhouding tussen Stoffers & Koelewijn Reiniging en u bepalen.
 2. Uw rechtsverhouding en het abonnement wordt beheerst door het Nederlands recht.